Under de senaste decennierna har mycket av den politiska agendan präglats av en debatt om jämställda löner. Trots att mycket har hänt så visar fortfarande mätningarna att kvinnor tjänar sämre än män; dessutom ser lönerna olika ut beroende på vad i landet du bor. Alla olika diskrimineringsgrunder borde stå i fokus, och sista vägen till ett jämställt lönesystem är genom praktiskt arbete. Lönekartläggning tillhör ett av de mest effektiva sätten för ett företag att arbeta för jämställdhet.

Sedan millennieskiftet har lönegapet mellan män och kvinnor minskat med nästan 18 %. Det stämmer väl överens med hur lönerna jämnas ut år för åt med ungefär 1 %. Men hur? Varför är det så att lönerna jämnas ut, och hur arbetar företagen praktiskt med att räta ut orättvisan? Många argumenterar för att vår föräldraförsäkring är en bidragande orsak till att kvinnor inte halkar efter i lika hög utsträckning, och mycket tyder på att den lönekartläggning som företagen är förpliktade att utföra faktiskt ger goda resultat.

2017 var löneskillnaden mellan män och kvinnor 11,3 %. Man kan jämföra det med hur löneskillnaderna ser ut inom utbildning, ålder, arbetstid och yrke, och då landar siffran nere på 4,3 %. Det betyder att män generellt jobbar med arbeten som ger högre lön; men att kvinnor också inom samma sektor tjänar mindre (alltså ca 4 %) än män. För varje år minskar skillnaden på båda mätningarna, även om det fortfarande sker gradvis och med små marginaler. Många menar att det kommer ta många år innan arbetsmarknaden ger samma lön för samma arbete, samma utbildning och samma ålder.

Hur fungerar en lönekartläggning?

En lönekartläggning sammanställer data för det utförda arbetet på en arbetsplats och gör en så kallad befattningsvärdering. Alla funna löneskillnader ska sedan kunna förklaras på ett sätt som gör att en oberoende part kan avgöra ifall skillnaden beror på könstillhörighet eller inte. Kartläggningen ska kunna redovisas och dokumenteras även i efterhand och därför är det viktigt att varje arbetsgivare utför en så noggrann kartläggning som möjligt.

Varje arbetsgivare är skyldig att göra en lönekartläggning varje år för att över tid analysera ifall man betalar ut orättvisa löner. Varför betalar arbetsgivaren ut olika löner, frågar sig många. Diskriminering, menar experterna, sitter så djupt att arbetsgivaren förmodligen inte tänker på det själv. Olika förmåner betalas ut, kanske ges män oftare fördel när det kommer till karriär, kanske ges män i större utsträckning ”finare” titlar än kvinnliga kollegor, även om de i grund och botten utför liknande arbetsuppgifter.

Så säger diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering av kön, könsöverskridande uttryck/identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är enligt lag förbjudet att missgynna, trakassera och ge order att diskriminera någon på grund av de nämnda grunderna. För att komma tillbukt med problematiken behövs konkreta verktyg där alla arbetsgivare förpliktigas att studera sin egen omfattning. Så fungerar lagen idag och löneskillnaderna mellan män och kvinnor sjuker år för år – även om det finns mycket kvar att göra innan det blir helt jämställt.